Regulamin newslettera

Regulamin Newslettera e-mail

Niniejszy Regulamin określa warunki, zakres i warunki newslettera wysyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, dostarczanego przez Berden Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dostępnego za pośrednictwem strony internetowej www.divapro.com.pl

 

 • 1. DEFINICJE

O ile nie określono inaczej w dokumencie, terminy pisane wielką literą w Warunkach mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca - Berden Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 12/8, 61-730 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000712502, NIP: 5213803317, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, adres e-mail: sklep@divapro.com.pl 
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a która wypełnia Formularz i tym samym zawiera Umowę z Usługodawcą;
 3. Umowa – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w ramach Newslettera w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczania  Użytkownikowi Newslettera przez czas nieoznaczony,                 a Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia Usługodawcy swoich danych osobowych;  
 4. Formularz – formularz strony internetowej zamieszczony na stronie internetowej Usługodawcy www.divapro.com.pl w celu zapisania się do Newslettera;
 5. Newsletter – informacje handlowe i marketingowe w formie wiadomości e-mail wysyłane przez Usługodawcę do Użytkownika, dotyczące działalności gospodarczej Usługodawcy, w tym zawierające informacje o trendach, nowościach, promocjach                w Sklepie;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin;
 7. Sklep – sklep internetowy dostarczany i administrowany przez Usługodawcę, dostępny pod adresem www.divapro.com.pl;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • 2. REGULAMIN
 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkownika                                  z Newslettera , a ponadto:
 2. warunki zawarcia i rozwiązania Umowy,
 3. warunki świadczenia Newslettera, 
 4. zasady składania i rozpatrywania reklamacji,
 5. zasady odpowiedzialności Usługodawcy.

Przed przystąpieniem  do Newslettera Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. W celu korzystania z Newslettera  Użytkownicy muszą zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Usługodawcy, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 • 3. WARUNKI TECHNICZNE
 1. W celu zapisania się do Newslettera i jego otrzymywania niezbędne jest:
 2. korzystanie przez Użytkownika z urządzenia komunikującego się z siecią Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające wypełnienie Formularza,
 3. posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail,
 4. zapisanie się do Newslettera, poprzez zawarcie Umowy, zgodnie z §                                                                   4 Regulaminu.
 5. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Wszelkie koszty związane z transmisją danych lub usługami telekomunikacyjnymi niezbędnymi do korzystania z Newslettera ponosi wyłącznie Użytkownik na podstawie odrębnych umów zawartych przez Użytkownika                                      z dostawcami tych usług.
 6. Usługodawca oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, zawarcie Umowy i korzystanie z Newslettera, może wiązać się z zagrożeniem pozyskiwania, przywłaszczenia lub modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione.
  W konsekwencji Klient powinien stosować odpowiednie środki techniczne, które ograniczą do minimum wspomniane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet. 
 • 4. NEWSLETTER
 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowych w formie Newslettera, w zamian za dostarczenie przez Użytkowników ich danych osobowych. W celu otrzymania Newslettera Użytkownik nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych w postaci imienia i adresu e-mail.
 2. Newsletter jest wysyłany przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, na jego żądanie.
 3. Newsletter nie musi i nie jest dostarczany Użytkownikom regularnie. O czasie dostarczenia Użytkownikom Newslettera decyduje Usługodawca, a w szczególności to, czy zmianie uległa oferta w Sklepie, czy wprowadzono promocje lub obniżki cen lub zaszły inne zdarzenia mające wpływ na ofertę Usługodawcy. Newsletter, w ramach umowy o dostarczanie usługi cyfrowej, jest dostarczany Użytkownikom w sposób ciągły.
 4. Newsletter może zawierać materiały osób trzecich lub linki do innych stron internetowych. Linki do innych stron internetowych znajdują się w Newsletterze dla  informacji i wygody Użytkownika.
 5. W celu zawarcia umowy o dostarczanie usługi cyfrowej Newslettera (tj. zapisanie się do Newslettera) Użytkownik:
 6. podaje w dedykowanych formularzach do zapisu do Newslettera na stronie internetowej Sklepu swoje dane osobowe: imię i adres e-mail, 
 7. zaznacza pole wyboru przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz zaakceptować ich postanowienia;
 8. przesyła Formularz do Usługodawcy za pomocą przycisku „Zapisz” lub tożsamego,
 9. potwierdza zapis i adres e-mail za pomocą linka aktywacyjnego znajdującego się w wiadomości wysłanej Użytkownikowi na wskazany adres email (mechanizm double opt-it). 
 10. Umowa o dostarczanie usługi cyfrowej (zapis do Newslettera) jest zawarta z chwilą dokonania potwierdzenia zapisu. 
 11. Przesłanie Formularza do Usługodawcy za pomocą opcji „Zapisz” lub tożsamej jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Usługodawcy i Sklepu.
 • 5. ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Użytkownik może odstąpić  od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy oznacza rezygnację                      z otrzymywania Newslettera.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę  w każdym czasie i bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. 
 3. W celu odstąpienia od Umowy  lub rozwiązania Umowy, Użytkownik powinien kliknąć w link zawarty w każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail Usługodawcy: sklep@divapro.com.pl   
 4. Usługodawca może rozwiązać Umowę w przypadku braku aktywności Użytkownika przez okres jednego roku, w tym nieotwierania przez Użytkownika wiadomości, a także w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu, co nie wymaga uprzedniego powiadomienia Użytkownika przez Usługodawcę.
 • 6. NIEZGODNOŚĆ NEWSLETTERA Z UMOWĄ - REKLAMACJE
 1. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Użytkownika za zgodność Newslettera                        z Umową, zgodnie z rozdziałem 5b ustawy o prawach konsumenta (art. 43a-43g).
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Newslettera z Umową, który istniał w chwili wysyłki Newslettera  i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tego momentu. Domniemywa się, że brak zgodności, który ujawnił się w ciągu roku od dostarczenia Newslettera, istniał w momencie jego dostarczenia.
 3. Jeżeli Newsletter jest niezgodny z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową w ramach reklamacji.
 4. Reklamacja oraz pytania dotyczące Newslettera mogą być kierowane do Usługodawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail: sklep@divapro.com.pl reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje: (i) adres e-mail Użytkownika, (ii) opis okoliczności uzasadniających reklamację. 
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę reklamacji, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 6. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca doprowadza usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie, od chwili, gdy został poinformowany o braku tej zgodności i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowych do zgodności z Umową, jeżeli jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 7. Jeżeli Newsletter jest niezgodny z umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie                  o odstąpieniu od Umowy, zgodnie z § 5 Regulaminu, gdy:
 8. doprowadzenie Newslettera do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów,
 9. Usługodawca nie doprowadził do zgodności Newslettera z Umową,
 10. niezgodność Newslettera z Umową  trwa nadal, mimo że Usługodawca starał się doprowadzić Newsletter do zgodności z  Umową,
 11. brak zgodności Newslettera z Umową  jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego zastosowania środka zabezpieczającego określonego w § 6 ust. 3 Regulaminu,
 12. z oświadczenia lub okoliczności Usługodawcy wynika, że nie doprowadzi on Newslettera do zgodności z Umową w rozsądnym terminie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 • 7. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Usługodawca jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych z korzystaniem z Newslettera na skutek niezastosowania się do Regulaminu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w granicach dopuszczalnych prawem, za:
 3. zakłócenia w funkcjonowaniu lub utrudnienia w dostępie do Newslettera wywołane okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym za działania operatorów telekomunikacyjnych i dostawców narzędzi niezbędnych do skorzystania z ww. zasobów;
 4. brak możliwości lub trudności w korzystaniu z Newslettera z uwagi na niespełnienie wymagań technicznych określonych w Regulaminie,
 5. następstw działania siły wyższej,
 6. następstwa działania osób trzecich, w tym Użytkownika, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności,
 7. skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niekompletnych lub niepoprawnych danych w Formularzu, lub za niedostarczenie Newslettera                         z innych przyczyn leżących po stronie Klienta np. przepełniona skrzynka pocztowa.

W obrębie Sklepu i Newslettera zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych lub dostarczanych przez Użytkownika danych, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych i/lub rozwiązać z Użytkownikiem Umowę w trybie natychmiastowym.

 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przystępując do Newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z Polityką Prywatności.  
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany warunków świadczenia Newslettera, w tym zakończenie jego świadczenia, zakończenia działalności.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od momentu poinformowania Użytkowników o zmianach i udostępnienia zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje  zmian Regulaminu,  powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmian, rozwiązać Umowę  zgodnie z ust. 5.  Jeżeli zmiana treści cyfrowych istotnie lub negatywnie wpłynie na dostęp Użytkownika do treści cyfrowych, Usługodawca poinformuje Użytkownika z wyprzedzeniem na trwałym nośniku o rodzaju i terminie zmiany. W takim przypadku Użytkownik będzie mógł rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli powiadomienie nastąpiło później niż zmiana.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdą zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o prawach konsumenta.
 5. Użytkownikowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące procedur oraz zasadach dostępu do nich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl. Może złożyć swoją skargę również np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2023 r.